Zásady ochrany osobních údajů
České Orffovy společnosti

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679

 

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

 1. Správce osobních údajů
  Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je

Česká Orffova společnost, z.s. (ČOS)

IČ: 270 51 188

se sídlem: Chlebovická 732/16,

199 00 - Praha 9 Letňany

 

 1. Osobní údaje
  Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor.
 2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
  Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 1. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší registrace. Váš souhlas je informovaný, specifický a odvolatelný.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění objednávky či registrace.

 

 • SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 2. plnění smlouvy mezi Vámi asprávcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 3. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 4. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 2. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 3. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 

 1. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č 22 GDPR. Stakovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 2. plnění smlouvy mezi Vámi asprávcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 3. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 4. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 2. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 3. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 

 1. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č 22 GDPR. Stakovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

 1. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 

 1. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečení počítačových úložišť dat, např. hesly, antivirovým programem, šifrováním, apod.

 

 

 1. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 2. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  (subdodavatelé správce)

 

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 1. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb/ cloudových služeb. Konkrétně se jedná o společnosti (včetně linku na jejich zásady zpracování osobních údajů):

Google – zásady zpracování osobních údajů
Dropbox – zásady zpracování osobních údajů

 

 • VAŠE PRÁVA V OBLASTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle č 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

 

 • DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

 

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 36 měsíců od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle však 36 měsíců, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaž

 

 1. PŘÍSTUP SUBJEKTU ÚDAJŮ K OSOBNÍM ÚDAJŮM

 

 1. Máte právo na přístup ke svým údajům uchovávaným ČOS. Na vyžádání Vám bude sděleno, jaké údaje o Vás ČOS uchovává. Můžete je aktualizovat, požádat o ukončení zpracování, požádat, aby byla nasdílena s třetí osobou. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Chlebovická 732/16, 199 00 - Praha 9 Letňany,

email: ochrana_ou@orff.cz,

případně aktuální kontaktní informace na http://www.orff.cz/cs/Contact.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Odesláním vyplněného objednávkového, registračního či jiného formuláře ČOS potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá

 

 1. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi Zásad ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám novou verzi těchto podmínek zašle na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/

 

 

 

Tyto podmínky nabyly účinnosti dnem 25. 5. 2018.

Poslední aktualizace je ze dne 31. 12. 2018.

Schváleno Výkonným výborem ČOS, dne …..