Lektoři

Česká Orffova společnost pečlivě vybírá své lektory. Zde nabízíme aktuální přehled:

Mgr. Jitka Kopřivová

Jitka Kopřivová je absolventkou Univerzity Mozarteum (hudební a nástrojová výchova), Orffova institutu a PedFUK (obor HV-Sbormistrovství). V současné době vyučuje na Gymnáziu Adalberta Stiftera v Rakousku. Zabývá se následujícími oblastmi: hudební a pěvecká pedagogika, Orffův Schulwerk, percussion a bicí nástroje, mezipředmětové a mezinárodní projekty. 

Mgr. Zuzana Vlčinská

Muzikoložka, psychoterapeutka, zpěvačka (narozena 1972). V devadesátých letech absolvovala dvouletý kurz Orffova Schulwerku u Pavla Jurkoviče a Libuše Kurkové. Následně prošla řadou seminářů zaměřených na bytostný pohyb a psychofyzické souvislosti těla (BMC, Feldenkreisova metoda a d.), které dále spojovala se zpěvem, hlasovými technikami a hudebními zákonitostmi. Absolvovala také řadu muzikoterapeutických seminářů a hlasovou výchovu na DAMU u Ivany Vostárkové. Díky potřebě vyléčit vlastní hlasovou dysfunkci se prozkoumala a nadále zkoumá psychofyzické souvislosti hlasového a zpěvního projevu.

 

V průběhu více než dvacetileté práce se širokou zpěváckou veřejností i s „nezpěváky“ dospěla k vlastní svébytné pedagogicko-terapeutické metodě nazvané Prožitkové zpívání. Ve svém přístupu spojuje muzikalitu, pohyb, imaginaci, hru a práci s hlasem, tělem a emocemi. Pro společné zpívání upravuje staré lidové písně ze slovanského okruhu s těžištěm v moravském folklóru. Její úpravy jsou využívány amatérskými a školními pěveckými uskupeními. Od r. 2014 působí ve studiu DanceLab (U Zvonařky 9, Praha 2).

 

Vedle skupinové a individuální práce s dospělými se vedla téměř deset let v různých mateřských centrech (Nová trojka, Macek, Altík) hudební hrátky rodiče s dětmi do tří let.

V roce 2005 vydala vánoční zpěvník s CD „Poslyšte s radostí“(Bärenriter Praha). V roce 2015 jí vyšel zpěvník s CD „Písně na cesty krajinami duše, 128 lidových písní ve vícehlasých úpravách pro společné zpívání i pro léčení hudbou“(Vyšehrad).

www.prozitkovezpivani.cz

 

 

Mgr. Marie Novotná, Ph.D.

Jsem absolventkou oboru housle na Konzervatoři v Českých Budějovicích a oboru hudební věda na FFMU Brno, kde jsem studium uzavřela doktorátem. Od roku 2001 jsem se průběžně účastnila kurzů s orffovskou tematikou (Letňany, Brno, Slavonice, Hlučín, Nitra, Salzburg), poněvadž vidím v tomto způsobu práce největší potenciál k rozvoji hudebnosti dětí.

 

Mým prvním kontaktem s orffovskými principy byl seminář Douga Goodkina v Praze v roce 2001, od tohoto momentu mi bylo jasné, že hudební pedagogika může znamenat zcela něco jiného, než jsem zažila do té doby. V dalších letech jsem se snažila účastnit se většiny pořádaných kurzů a postupně si zodpovědět otázku proč a za jakých podmínek tento systém funguje. Velkým vzorem je pro mne Lenka Pospíšilová, jejíž přístup se snažím přenášet i do méně obvyklých oblastí práce s hudbou.

 

V současnosti učím housle na SZUŠ Universum Brno a teoretické a didaktické předměty na Katedře hudební vědy FFMU Brno. Spolupracovala jsem na workshopech v rámci projektu Mozartovy děti při Filharmonii Brno, vedla kurzy dalšího vzdělávání pro lektory Salesiánského centra Brno, lektorsky se podílím na kurzech v Blansku. Pracuji s hudbou a hudební teorií v co nejširším kontextu a snažím se na ni aplikovat zejména principy zážitkové pedagogiky a prahry.

Mgr. Kateřina Tůmová

Ve 3. ročníku studia na Ped F UK (obor AJ-HV) jsem dostala nabídku učit na ZŠ Rychnovská v Letňanech spolu s Lenkou Pospíšilovou.

Od první chvíle jsem byla okouzlena výukou hudební výchovy na této škole, využitím tvořivosti a hudební „hry“, která byla otevřena pro všechny- děti různých úrovní schopností a dovedností. Jako velmi důležitý se ukázal i sociální aspekt celého systému výuky.

Na této škole jsem vyučovala HV a vedla část orchestru Hrajeto s přestávkou mateřské dovolené až do roku 2013. V tomto období jsem absolvovala kurzy ČOS (např.Slavonice, Letňany), mezinárodních kurzy (Strobl, Krakov, hospitační týden- Salcburk) a posléze jsem se stala lektorkou ČOS (Letňany, Plzeň, lektorská činnost na Festivalu pedagogické inspirace).

V současnosti učím na ZŠ B. Hrabala v Praze, kde jsem založila dětský sbor „Hrabalova koťata“ a výzvou pro mě je výuka HV v anglickém jazyce. Pracuji také 15 let se smíšeným sborem Ajeto, který jsme spolu L. Pospíšilovou založily na letňanské škole.

Má lektorská činnost je zaměřena na elementární HV, hlasovou výchovu a práci se sborem.

Mgr. Monika Václová

Jsem absolventkou FF Masarykovy univerzity v Brně a PedF Univerzity Karlovy v Praze, absolvovala jsem několik kurzů hudební výchovy v České republice (Letňany, Slyšet jinak, Plzeň).

Při studiích na PedF UK jsem se setkala s Lenkou Pospíšilovou, která mě seznámila s myšlenkou orffovského přístupu, kterým jsem dokázala pojmenovat svůj intuitivní přístup k hudební pedagogice. Další prohlubování znalostí a dovedností Orff Schulwerku mi otevřelo nové možnosti a v dobrém slova smyslu zásadně změnilo život, jakkoli to zní pateticky. Při výuce hudební výchovy je pro mě zásadní tematická práce (mimohudební téma), lidskost, otevřenost a práce s atmosférou, ve které se člověk učí „jakoby nic“. Mezi moje nejoblíbenější činnosti patří propojení pěveckých/poslechových a pohybových aktivit. Ve svém profesním životě se kromě lektorování věnuji organizaci festivalu v oblasti staré hudby. Spojení obou oborů, kde je vždy místo pro improvizaci, hry s dětmi i dospělými a dramaturgickou práci, vzájemně obohacuje obě činnosti.

Od roku 2012 jsem lektorkou edukativních pořadů České filharmonie (abonentní cyklus pro žáky 3. a 4. tříd, scénář a dramaturgie dílen a koncertů určených rodičům s dětmi). Věnuji se také sbormistrovské činnosti (Dětský sbor Pražská kantiléna, Dívčí sbor Pražská kantiléna a komorní smíšený sbor Subito). V letech 2013, 2014 a 2015 jsem vedla dílny v Letňanech. Na festivalu Letní slavnosti staré hudby jsem dramaturgem tvůrčích dílen staré hudby pro (nej)menší muzikanty Letní slavnosti staré hudby PICCOLI.

Mgr. Karolína Řepová (Koňaříková)

Absolvovala jsem studium v oborech hudební výchova a sbormistrovství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a v současné době jsem zde doktorandkou. Celé dětství jsem navštěvovala Základní uměleckou školu Marie Podvalové – hru na klavír a příčnou flétnu. Jako flétnistka jsem spolupracovala s Národní galerií v Praze na komponovaných programech V hodině člověka.

Orffovská hudební výchova mě provází již od útlého dětství, kdy jsem navštěvovala ZŠ gen. Františka Fajtla a hudební výchovu mě učily Lenka Pospíšilová, Katka Tůmová a Markéta Demartini. Díky tomu mi orffovský způsob výuky přijde vlastní a naprosto přirozený. Proto jsem se rozhodla, že se pokusím zprostředkovat dětem to, co jsem mohla sama prožít, zanechalo ve mně krásné vzpomínky a z čeho čerpám i nyní.

V současné době učím hudební výchovu a vedu školní orchestr na své domovské ZŠ gen. F. Fajtla, kam jsem se vrátila na začátku svého studia na Pedagogické fakultě. Také se věnuji sbormistrovské činnosti – jsem sbormistryní přípravných oddělení Kühnova dětského sboru, koncertního oddělení dětského sboru Pražská kantiléna a smíšeného sboru Ajeto. Vyučuji i na seminářích pro učitele HV (ČOS Letňany, ČOS Kufřík plný nápadů, Česká filharmonie – Hudba do škol) a vedu hudební tvůrčí dílny pro děti i studenty SŠ (Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK, Letní slavnosti staré hudby PICCOLI, Česká filharmonie).

karolinarepova@icloud.com

 

Vladimír Jopek , DiS, dipl. um.

Vladimír Jopek vystudoval hudební konzervatoř v Teplicích (akordeon, zpěv) a VOŠ hereckou v Praze. Působí na pražské ZUŠ Harmonie (akordeon, zpěv, LDO) a ZUŠ Biskupská (HN a PHV).

Je vedoucím akordeonového souboru Harmonie.

Již 10 let je tvůrcem a režisérem edukačních koncertů PKF – Prague Philharmonia v pražském Rudolfinu, kde se stali oblíbenými průvodci ve světě hudby skřítci Šíma a Lupi. Od roku 2012 pravidelně navštěvuje kurzy ČOS v Letňanech. Zúčastnil se několika mezinárodních orffovských seminářů (Pecs 2014, Plzeň 2015, Pomáz 2016, Nitra 2017).

Je autorem hudební pohádky pro MŠ „Jak šli muzikanti světem“ a „Honza mlynářem“. Můžete ho vidět v titulní roli rodinného představení Laterny magiky „Podivuhodné cesty Julesa Verna“. Je externím spolupracovníkem knihovny K. E. Macana pro nevidomé, kde načítá audioknihy. Je laureátem ceny Z. Fibicha v přednesu melodramu.

V Plzni (OCET 2016) vedl letní dílnu na téma Jak se chodí do světa a v Letňanech (podzim 2017) dílnu na téma Špagety či panini připraví ti Rossini.

Mgr. Ramona Schulz

Po svém studiu klavírní hry na Akademii múzických umění v Mnichově (Hochschule für Musik und Theater München) následoval čas, ve kterém jsem koncertovala v různých obsazeních a učila.

 

Díky narození svých dětí jsem objevila oblast elementární hudební výchovy, absolvovala početné kurzy dalšího vzdělávání a začala učit skupiny rodičů s dětmi. Když jsem poprvé v rámci kurzu zavítala na Orffův Institut v Salzburgu, věděla jsem, že jsem na správném místě. Humánní a celostní přístup mne okamžitě přesvědčil. Vedle své práce s dětskými skupinami jsem absolvovala nejprve učební obor pro pracující na Orffově Institutu v Salzburgu, jenž jsem ukončila na podzim 2016 s titulem "Master of Arts Education".

 

Fascinují mne pestré možnosti, které nabízí elementární hudební a pohybová pedagogika. Práce s různými věkovými skupinami na všech výkonnostních úrovních. Spojení s jinými uměleckými obory - malířstvím a literaturou - a obohacení a doplnění, které principy a přístupy elementární hudební a pohybové pedagogiky nabízí také jiným oblastem. Vedle podpory vývoje řeči skrze hudbu, elementární hudební výchovu a koncerty pro děti mne zajímá také přenos a integrace Orffovských prvků do orchestrální práce s dětmi. Jak je možné provozovat hudbu ve smyslu Orffových myšlenek také na tradičních hudebních nástrojích? Jak může být integrována improvizace, hra na bicí nástroje a pohyb do práce s orchestrem a mít pozitivní vliv na orchestr jako akustické těleso? Se školním orchestrem ZSNCP mám vynikající prostor v tomto smyslu pracovat, rozvíjet nové nápady a především zprostředkovávat dětem radost.

Bc. Markéta Demartini, DiS

Po maturitě jsem absolvovala VOŠ pedag. ve Sv. Janu p. Skalou, kde jsem se již během studia zaměřovala na hudební výchovu, navštěvovala semináře ČOS a studium ukončila diplomovou prací o životě, díle a pedagogické činnosti Pierra van Hauwe. Měla jsem tak již během povinných pedagog. praxí velikou možnost a příležitost poznat a na vlastní kůži vyzkoušet zcela jiný přístup k výuce hudební výchovy. Při zaměstnání jsem studovala obor sbormistrovství chrámové hudby na PedF UK v Praze. Účastnila jsem se dvouletého vzdělávacího kurzu Kreativní pedagogika na katedře Autorské tvorby a pedagogiky DAMU.

Učila jsem na ZŠ gen. F.Fajtla DFC Praha-Letňany převážně hudební výchovu a byla součástí týmu učitelů rozšířené hudební výchovy a dirigentkou orchestru Hra je to. Aktivně jsme pracovali na komplexním způsobu výuky HV postaveném na idejích C.Orffa, P.v.Hauwe, Z.Kodaly a P.Jurkoviče. Blízkou spolupracovnicí mi tak byla Lenka Pospíšilová.

Zúčastnila jsem se řady kurzů (Praha, Slavonice, Brno, Nitra, aj.), hospitačního týdne v Orff Institutu v Salzburgu a Orff Symposia Salzburg 2011. Vedla jsem hudební dílny na seminářích pořádaných ČOS. Hraji na varhany, spolupracuji s pěveckými sbory. 

 

Mgr. Pavla Sovová, Ph.D.

S principy orffovské pedagogiky jsem se v živé praxi setkala na svém prvním pedagogickém působišti (Základní škola v Praze 7) díky Pavlu Jurkovičovi a Lence Pospíšilové. Živá a kreativní hudební výchova se mi propojuje s druhou studijní oblastí, což jsou psychosomatické disciplíny (hlas, řeč, pohyb, herectví, dialogické jednání) jak je pojímá prof. Ival Vyskočil.

Pedagogické zkušenosti jsem mohla sbírat na několika školách:  na dramatickém oddělení Konzervatoře J. Ježka, na Svatojánské koleji VOŠPg, na Pedagogické  fakultě Západočeské univerzity, na Katedře společenských věd FSV ČVUT. Mnoho let externě spolupracuji s Katedrou autorské tvorby DAMU, kde jsem v roce 2009 absolvovala doktorské studium obhajobou dizertační práce Hlas jako psychosomatická disciplína.

V současnosti působím jako ředtelka ZUŠ v Chrástu u Plzně. Učím hudební nauky a přípravnou hudební výchovu, v příštím školním roce otevíráme literárně dramatické oddělení. Inspirace Orffova Schulwerku a všech "orffovských" lektorů, ať už tuzemských či mezinárodních je pro mě přínosná v přímé hudební výchově i ve tvořivé dramatice.

V rámci  svých seminářů nabízím aktivity a cvičení, vedoucí k uvědomění a souhře základních složek zvukové dimenze našeho projevu (dech, fonace, artikulace, rezonance), zabývám se percepcí a sebepercepcí hlasového vyjádření, vztahem dechu, hlasu a pohybu, tvorbou hlasu v souvislosti s vnitřním prožíváním a hudebním vyjádřením. Případně se ráda podělím o zušenosti z vedení hudebních nauk. 

pavla.sovova@gmail.com

Mgr. Ludmila Bajerová

Můj táta je muzikant… a hudba proto patřila k mému životu odmalička tak nějak samozřejmě. A já byla vždy přesvědčená, že budu jednou učit. Vystudovala jsem tedy Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v oborech český jazyk a literatura, hudební výchova a sbormistrovství. Na fakultě jsem se setkala se vzácnými učiteli Jaroslavem Hrdenem a Alenou Tichou, kteří mi ukázali ten hravý hudební svět. Kde se hudba tvoří, kde každý – i ten nejmenší – může krásně zpívat, hrát a tančit a přitom být naplno sám sebou. Našla jsem tak cestu k Orffově Schulwerku a pochopila, že tohle je způsob, kterým chci dětem předávat radost ze setkání s hudbou.

Až do mateřské dovolené jsem učila 10 let na Základní škole s rozšířenou výukou hudební výchovy v Brandýse nad Labem, kde jsem také založila dětský sbor Slůňata. V současné době vyučuji didaktické předměty na Pedagogické fakultě, jsem lektorkou České Orffovy společnosti a spolupracuji na vzdělávacích projektech České filharmonie. Od roku 2007 jsem sbormistryní komorní ho smíšeného sboru L’Asenzio.

Nadchla jsem se pro hudebně pohybovou výchovu a snažím se pro tento aktivní přístup k hudbě i výuce předávat dalším.

PhDr.Mgr. Marie Lišková

 

Absolvovala jsem Pedagogickou fakultu v Hradci Králové (obor - hudební výchova, pedagogika), Lidovou konzervatoř - dnes konzervatoř J. Ježka - (obor dirigování). Zabývám se popularizací hudební výchovy. Jsem autorkou metodických materiálů pro učitele hudební výchovy např. učebnice HV pro 1. st. ZŠ SPN a.s. Působím jako učitelka na Střední odborné škole pedagogické a VOŠP Praha 6, kde se mj. zabývám i organizací seminářů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Působím jako spoluorganizátorka regionálního centra Praha, projektu České filharmoie "Hudba do škol ". Jsem zakladatelkou platformy Hudební SOS.  www.hudebnisos.cz

 

Rafaela Drgáčová

Rafaela Drgáčová – muzikantsko pedagogický profil

Narodila jsem se do početné rodiny, kde byla hudba ctěnou a milovanou součástí každodenního života.
Od šesti let jsem hrála na klavír pod vedením své maminky, učitelky hudby, od dvanácti let jsem se začala učit na violoncello u vynikajícího muzikanta, pana učitele Zdeňka Machuly.Tento nástroj jsem začala studovat v letech 1973 – 79 ve třídě dr. Ivana Měrky na konzervatoři v Ostravě, od roku 1979 až do současnosti jej vyučuji na Základní umělecké škole v Jeseníku. Vedle výuky violoncella, komorní hry a hudební teorie mám na starosti i přípravu žáků na studium na odborných uměleckých a pedagogických školách v oboru hudební teorie.

Vždy jsem se zabývala sociální rolí hudby a hledala co nejpřístupnější formy předávání jejího poselství posluchačům všech generací. Z tohoto zájmu vycházela i má dlouholetá práce  pro Hudební mládež ČR v roli předsedkyně pobočky HM v Jeseníku i členství ve Společnosti pro hudební výchovu a České Orffově společnosti. V současnosti jsem členkou výkonného výboru České Orffovy společnosti a její tisková mluvčí, lektorkou Klubu Fík při orchestru FOK Praha a lektorkou hudebních letních kurzů v Pelhřimově. V rámci seminářů pro vyučující MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ působím lektorsky pro různá vzdělávací centra v ČR i zahraničí Zúčastnila jsem se mnohokrát mezinárodních kurzů v duchu ideí Carla Orffa. / Slavonice, Krakov, Nitra, Budapešť /a měla jsem tu čest zúčastnit se hospitačního pobytu na Orff institutu v Salcburku, absolvovala jsem i několik muzikoterapeutických kurzů v Praze.

 Jsem autorkou přednášek, workshopů, pořadů a koncertů pro Akademii III. věku a seniory v Jeseníku, Mikulovicích a Prostějově a vedoucí kurzu Městských kulturních zařízení v Jeseníku „Hrátky s hudbou – Zpívání rodin s dětmi“- od roku 1993 po současnost.

Po celou dobu své pedagogické praxe mě zajímá kreativní výuka hudební teorie a její přesahy do více oborů vzdělávání /etická, dramatická, ekologická výchova/ a snažím se tento zájem rozšiřovat dále i v roli okresní, krajské i ústřední metodičky hudební nauky, podílela jsem se také na přípravě Rámcových vzdělávacích plánů ve vzdělávací oblasti Recepce a reflexe hudby na ZUŠ.

Principy Orff Schulwerku, a celistvá výchova člověka bez ohledu na míru jeho talentu, mě oslovují již léta a jsem velmi ráda, že jsem se mohla setkat s legendami v oblasti hudební pedagogiky, které je v České republice ztělesňovali a po svém rozdávali dál – P. Jurkovičem, J. Herdenem, B. Viskupovou, E. Kröschlovou, P. Jistelem, J. Koutským a dalšími.
Snažím se, aby i v mé pedagogické práci převládala, při vší potřebné důslednosti v oblasti hry na violoncello a hudební teorii, kreativita, radost a úcta – nikdy jich není dost!

PaedDr. Lenka Pospíšilová

Svoji praxi, v rámci studia na PedF UK, jsem absolvovala u Pavla Jurkoviče na ZŠ v Praze 7 a uvědomila jsem si, že výuka HV může mít velmi rozdílné podoby. Po ukončení studia jsem absolvovala letní kurz na Orff- institutu v Salcburku , kde  jsem se seznámila s holandským pedagogem Pierrem van Hauwem. Po mateřské dovolené jsem začala učit na škole s rozšířenou výukou HV vedle Pavla Jurkoviče, který mne přivedl k orffovským principům výuky HV.

 

Elementární hudební výchovu vnímám v co možná nejširším kontextu s ostatními výchovami a se silným sociálním podtextem. Společné muzicírování je především důvodem ke společnému prožitku, radosti a vyjádření svých vnitřních pocitů a tužeb.

 

Od roku 1992 učím na ZŠ s rozšířenou výukou HV v Letňanech, kde jsem založila dětský orchestr Hrajeto a rodičovský sbor Ajeto. Vyučuji HV na gymnáziu PORG, spolupracuji na výchovných koncertech se symfonickým orchestrem FOK a vyučuji na kurzech dalšího vzdělávání v ČR a dalších evropských zemích, Americe, Austrálii a Asii. Přes dvacet let vedu hudebně - dramatické letní dílny pro rodiny a jako předsedkyně České Orffovy společnosti organizuji dvakrát ročně semináře HV pro učitele z celé ČR se zaměřením na Orffův schulwerk.

MgA. Mgr. Hana Novotná (Havelková)

Učitelka hudební výchovy a tance, tanečnice, zpěvačka, choreografka (1990).Jsem absolventkou Pedagogické (PdF) a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obory HV pro SŠ – ČJL pro SŠ a současně jsem vystudovala Janáčkovu akademii múzických umění (JAMU) v Brně v oboru Taneční pedagogika.

V letech 2016-2018 jsem absolvovala roční mezinárodní studijní program Advanced Studies in Music and Dance Education (Special Course) na Orff Institutu v Salzburku a  hudebně pedagogickou stáž v San Francisco School pod vedením D. Goodkina, S. Ibor-Lopéz a J. Hardinga. Po návratu jsem vyučovala tanec na ZUŠ v Kroměříži a následně hudební výchovu v angličtině pro děti od 3 do 14 let na International School of Brno.

V současnosti učím jazzový, moderní a současný tanec na JAMU v Brně. V rámci svého doktorského studia v oboru Hudební teorie a pedagogika na PdF MU s orientací právě na hudební pedagogiku a didaktiku jsem otevřela volitelný seminář hudebně pohybové výchovy s využitím principů Orff-Schulwerku. Realizuji různé semináře s hudebně pohybovou tematikou (Letňany, Brno, Salzburg, San Francisco, Jelgava).

 K tanci a hudbě mě přivedli rodiče. Základy tance, zpěvu a klavíru jsem pak získala na Základní umělecké škole Gustava Mahlera v Humpolci, kam jsem od 4 let docházela až do maturity na gymnáziu. Při studiích na VŠ jsem tančila a později i učila v tanečním souboru Taneční divadlo Maximvs pod vedením Davida Strnada, který je dodnes mým tanečním i pedagogickým mentorem.  V divadle si stále velice ráda zatančím, z poslední doby např. v Městském divadle v Brně v muzikálu Mamma Mia nebo v Janáčkově divadle v Brně v opeře Káťa Kabanová. Vedle výrazového tance se intenzivně zajímám o různé formy společenských tanců, (české i zahraniční lidové, historické, společenské) a to kolektivně, v páru či individuálně, a to prostřednictvím tanečního odvětví zvané Line Dance.

Pohyb jsem vždy vnímala v úzkém propojení s hudbou a vzájemně se stále snažím hledat jak jejich vzájemné průsečíky, tak jejich žánrovou a stylovou různorodost.

S myšlenkami Orff-Schulwerku jsem se poprvé setkala teoreticky při zpracovávání své bakalářské práce. Snažila jsem se o Schulwerku dozvědět víc, což mě přivedlo až na mezinárodní orffovský seminář do Plzně, který spoluorganizovala právě ČOS a který mi doslova změnil život v tom nejlepším slova smyslu. Ukázal mi totiž hudbu a hudební pedagogiku v cela novém světle. Nesmírně inspirována Jarkou Kotůlkovou, Lenkou Pospíšilovou, Jitkou Kopřivovou, Barbarou Haselbach a Andreou Ostertag aktivně jsem se vydala dál po stopách Carla Orffa a Gunild Keetman. Během seminářů ČOS, při studiu Special Course v Rakousku či stáži v San Franciscu jsem měla možnost setkat se s úžasnými pedagogy a kolegy (vedle již zmíněných např. Rafaela Drgáčová, Marie Novotná, Soili Perkiö, Christa Coogan,  Ruth Burman, Reinhold Wirsching, Shirley Salmon, Wolfgang Hartmann, Andrea Sangiorgio, Michel a Manuela Widmer, absolventi Special course 2016/17) , kteří  jsou nejen mistři svého řemesla, ale dávají této pedagogice ohromný osobní rozměr.

Práce v duchu myšlenek Orff Schulwerku mi neustále přináší mnoho radosti a potěšení ze společného tvoření a prožívání hudby a pohybu v jejich nejrůznějších podobách.

hanahawel@seznam.cz

PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.

Odmalička jsem díky své mamince vyrůstala v prostředí plném zpěvu, hudebních hrátek a lásky k dětem. Maminka, učitelka, dokázala přirozeně otvírat hravým a činnostním způsobem svět hudby generacím malých dětí.

Během studia na Univerzitě Hradec Králové ve mně probudila komplexní, činnostní a zážitkový přístup k hudební výchově Eva Jenčková. Po zahraničních studijních pobytech (Německo, Austrálie, získání doktorátu v oboru hudební teorie a pedagogika na PedF UK v Praze) a souhrnně deseti letech navštěvování Metodického centra – klavír na JAMU v Brně mé další profesní působení zásadním způsobem ovlivnily, a dosud stále svými pedagogickými a tvůrčími podněty inspirují Alena Tichá, Lenka Pospíšilová a Rafaela Drgáčová.  Pravidelně se účastním nejrůznějších hudebních dílen, a sama hudební workshopy pro děti (např. Klub Fík při orchestru FOK Praha) i pro učitele hudební výchovy a mateřských škol (např. Rudolfínek ČF) v orffovském duchu lektoruji. 

V současnosti působím na katedře hudební výchovy PedF Univerzity Karlovy. Vyučuji také na Hudební škole hl. m. Prahy a vedu svůj dětský pěvecký sbor Jiřičky na ZUŠ Mladá Boleslav. Mým krédem je živá hudební výchova, rozmanitost metod, láska k dětem a k učení obecně, a radost z hudebně i lidsky naplněných setkání ve škole i jinde.

jirina.jirickova@volny.cz

Mgr. Patricie Windsor, Ph.D.

Patricie studovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor Český jazyk a literatura a Hudební výchova, učitelství pro střední školy. V rámci doktorandského studia se věnovala estetice a teorii umění, její disertační práce řešila problematiku hodnoty a hodnocení uměleckého díla. Od r. 1995 pracuje na Gymnáziu Blansko. Vede dětské kurzy a spoluorganizuje výuku v jazykové škole English Studio Blansko. Velmi se zajímá o metodologii výuky, což vysvětluje její nadšení pro metodologické kurzy (Mnohočetné inteligence ve výuce hudební výchovy, Hudební a taneční pedagogika Orff-Schulwerk, Orff Institut Salzburg, Tvořivá metodologie ve výuce angličtiny, Pilgrims Canterbury, CLIL, IPC Exeter a další). Hudba je její velkou láskou, od roku 2016  spolupracuje s oddělením vzdělávacích programů České filharmonie a aktivně se podílí na organizaci dalšího vzdělávání učitelů v rámci projektu Hudba do škol. Její životní filozofií je tvořivý přístup a láska ke všemu, co dělá. 

PhDr Jarmila Kotůlková

Po Gymnáziu s rozšířenou jazykovou výukou, Konzervatoři a FFUK jsem učila zpívající rodiče s dětmi, gymnastiku v kurzech pohybové výchovy, klavír, PHV a nauku na ZUŠ a ve škole sborového zpěvu Bambini di Praga. Na Pražské konzervatoři jsem se zabývala hudební teorií a pedagogikou, teď učím v angličtině hudební výchovu pro tří až osmileté děti na mezinárodní škole v Praze.

Orff Schulwerk a Pavel Jurkovič mě oslovil v hledání vlastní cesty a mezinárodní kontakty mě přivedly k práci pro Orff Forum, Treffen der Nachbarn a ISME.

Od založení České Orffovy společnosti v r. 1995 jsem její členkou, 2000 – 2014 předsedkyní. Příležitostně pomáhám učit na českých i zahraničních seminářích Praha, Plzeň, Klášterec n. Ohří, Klaipeda, Bologna, Salzburg a 7 let jsem spolupracovala na doprovodných programech Hudby na dotek v FOK.

Dlouho jsem se podílela na organizaci mezinárodních kurzů ve Slavonicích, v Brně atd.

Vždy mě zajímal prostup různých hudebních a pedagogických koncepcí s Orff Schulwerkem (Kodaly, Gordon, Suzuki, Kritické myšlení, Power of Inquiery, Visible Thinking, Project Zero, Concert Pedagogy, teď objevuji pedagogický projekt Reggio Emilia)

Nikdy nemám dost nových zkušeností, proto se stale zúčastňuji konferencí a kurzů (Finsko, Rakousko, Německo, USA, Italie, Norsko, Malajsie, Španělsko, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko) a o své zkušenosti s Orff Schulwerkem v českém a mezinárodním kontextu se ráda podělím

Praha, e-mail:  kotulkovaj@centrum.cz, Skype: kotulkovaj

Mgr. Jana Žižková

Během studia klavíru na Pražské konzervatoři mě oslovila metodika PHV profesorky Věry Branislavové. Po absolutoriu zpěvu na HAMU jsem se setkala na kurzu pro rodiče s dětmi v Pelhřimově s Pavlem Jurkovičem. To byly první impulzy k budoucí pedagogické práci.

Účast na kurzech ČHS, později ČOS, setkávání se se zahraničními lektory Orff Schulwerku, vzdělávání se s odborníky na hlasovou výchovu mi ukázaly další cestu. V roce 1997 jsem s P. Jurkovičem začala učit na ZŠ s rozšířenou výukou HV v Praze 7, kde působím dodnes. Také korepetuji na tanečním oddělení ZUŠ. S několika kolegy jsem převzala pelhřimovský kurz pro rodiče s dětmi, který stále žije. S láskou jsem uvedla Pavlova díla na mezinárodních kurzech Orff Schulwerku ve Slavonicích, Brně, Nitře a Krakově. Tvorbou partitur pro muziku souboru “Prstýnek” Lídy Battěkové jsem se podílela na činnosti tohoto tanečního souboru. Upravuji písně i pro orffovský instrumentář. Ty vyšly s popisem tanců L. Battěkové pod názvem ,,Putování s písničkou".

V posledním desetiletí jsem lektorovala kurzy a semináře dalšího vzdělávání učitelů HV pořádaných Pedagogickými centry. Učím na akcích ČOS a pracuji s dětmi v klubu Fík v pořadech ,,Hudba na dotek" FOK.

zizkova.jana@centrum.cz

 

Mgr. Lenka Pobudová

Jsem absolventkou PedF UK v Praze (obor ČJ-Hv), kde jsem studovala několik semestrů u pana prof. Jaroslava Herdena, díky kterému jsem se seznámila s metodou aktivního poslechu a činnostním pojetím hudební výchovy. Dalším velkým impulzem pro mě bylo seznámení s Lenkou Pospíšilovou při spolupráci na učebnici hudební výchovy. Díky ní jsem se blíže seznámila s Orff Schulwerkem a uvědomila si, že prostřednictvím hudební výchovy můžeme objevovat daleko větší, nejen hudební, obzory.

Při výuce dětí i dospělých je pro mě velmi důležité spojení ZÁŽITEK – HRA – TVOŘIVOST, skrze které se snažím zprostředkovat nové poznání. Věnuji se komplexní hudební výchově s přesahy do mnoha dalších vzdělávacích oblastí.

Nejvíce mě v současnosti baví propojení čtenářství s hudbou, ke kterému mě přivedla práce na metodických listech pro společnost SCIO (2016-2017) a kterou se snažím dále rozvíjet, jelikož knihu považuji za výborný prostor k využití hudebních činností. Lektoruji příležitostně dílny pro rodiče s dětmi, školní kolektivy i učitele.

Od roku 2009 učím s mateřskou pauzou na 2.stupni ZŠ ve Vinoři a od 2017 hudební hrátky pro předškoláky při spolku VinoHra. Jsem autorkou blogu pro učitele www.jaknahudebku.blogspot.cz .

Email: cermakova.l@seznam.cz