Souhlas se zpracováním osobních údajů a podmínky členství v České Orffově společnosti

Čl. 1

Členství v ČOS

Formy členství

 

 1. Členem ČOS může být fyzická osoba starší 15 let, která ČOS odešle řádně vyplněnou elektronickou přihlášku.
 2. ČOS má dva druhy členství, a to základní členství a čestné členství. Není-li v těchto Stanovách dále uvedeno jinak, pak základní i čestné členství má stejná práva i povinnosti.
 3. Čestné členství vyjadřuje uznání a ocenění práce ve prospěch dosahování cílů ČOS; s čestným členstvím není spojena povinnost platit členský příspěvek. Čestným členem ČOS se zpravidla může stát jeho stálý a dlouholetý (zakládající) člen, obecně uznávaná osobnost, zahraniční krajan aj. O splnění podmínek přiznání čestného členství rozhoduje výlučně členská schůze.

 

Vznik členství

 

 1. Členství vzniká takto:
  1. základní členství vzniká usnesením výkonného výboru anebo členské schůze na základě posouzení písemné přihlášky uchazeče, nikoli však dříve, než dnem zaplacení členského příspěvku,
  2. čestné členství vzniká usnesením výkonného výboru anebo členské schůze na základě posouzení písemné přihlášky uchazeče.

Práva a povinnosti členů

 

 1. Člen ČOS má právo být informován o činnosti ČOS a jejím hospodaření, účastnit se členských schůzí a tam hlasovat. Má právo volit a být volen, pokud je starší 18 let, do všech orgánů spolku. Má právo předkládat vlastní návrhy, podněty, iniciativy i kritické připomínky. Má právo účastnit se akcí pořádaných ČOS a požívat všech členských výhod ČOS.
 2. Člen ČOS je povinen aktivně přispívat k naplnění cílů spolku, dodržovat Stanovy a usnesení orgánů ČOS, platit členské příspěvky ve stanovené výši a v určeném termínu (platí pro základní členství).
 3. Čestný člen je zproštěn povinnosti platit členský příspěvek.

 

Zánik členství

 

 1. Členství v ČOS zaniká:
 2. dnem vystoupení z ČOS na základě písemného oznámení,
 3. rozhodnutím výkonného výboru o vyloučení nebo odnětí čestného členství,
 4. dnem zrušení ČOS,
 5. dnem úmrtí člena,
 6. dnem následujícím po marném uplynutí termínu k úhradě členského příspěvku, dodatečně určeném ve výzvě k zaplacení, ačkoli člen byl na tento následek ve výzvě upozorněn.
 7. Důvodem vyloučení je zejména:
 8. závažné porušení Stanov, které je nepřijatelné pro další setrvání člena v ČOS,
 9. závažné porušení povinnosti při výkonu funkce v ČOS,
 10. ohrožení nebo porušení dobré pověsti ČOS.
 11. O vyloučení člena ČOS rozhoduje výkonný výbor. Návrh na vyloučení člena ČOS může podat kterýkoliv člen, případně o jeho vyloučení může výkonný výbor rozhodnout na základě vlastního podnětu. Návrh na vyloučení člena ČOS musí obsahovat důvody pro vyloučení. S návrhem na vyloučení musí být člen, o jehož vyloučení se jedná, seznámen nejméně 10 dnů před jednáním výkonného výboru. Člen má právo se k návrhu vyjádřit, uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu, navrhovat důkazy a žádat vysvětlení navrhovatele.
 12. Rozhodnutí o vyloučení se doručí (v písemné podobě nebo elektronicky) vyloučenému členu. Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala členská schůze.

 

 

 

Obnovení členství

 

 1. Členství v ČOS, které jeho členu zaniklo podle čl. 3, odst. D., bod 1., písm. e) Stanov nezaplacením členského příspěvku, se obnoví dodatečným zaplacením členského příspěvku. Členský příspěvek musí být dodatečně zaplacen (v celé své výši a stanoveným postupem) nejpozději do dvou let od zániku členství podle čl. 3, odst. D., bod 1., písm. e) Stanov
 2. V případě propadnutí členství se uživatel zavazuje zaplatit aktivační poplatek ve výši 200 korun.

 

Čl. 2

Užívání interního rozhraní webového systému

 

 1. Je zakázáno poskytovat přístupové kódy třetím osobám, pořizovat tzv. screenshot (snímky obrazovky) interního webového rozhraní či je šířit.
 2. Uživatel se zavazuje, že nebude v interním systému poskytnuté informace (např. didaktické materiály) dále šířit či publikovat.
 3. Publikované příspěvky ctí svým charakterem a projevem poslání České Orffovy společnosti.

Čl. 3

Ochrana osobních údajů

 

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů jsou vaše osobní údaje zpracovávány, uchovávány a chráněny na základě následujících principů:

 

 1. OSOBNÍ ÚDAJE A SPRÁVCE

Vyplněním požadovaných osobních údajů na stránce www.orff.cz (jméno a příjmení a další) uděluji souhlas

České Orffově společnosti, z.s. (ČOS)

se sídlem Chlebovická 732/16, 199 00 - Praha 9 Letňany, IČ: 270 51 188, dále jen „Správci”, aby ve smyslu nařízení EU 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení o ochraně osobních údajů”) zpracovával následující z mých osobních údajů (dále jen OU).

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • telefon
 • emailová adresa
 • poštovní adresa
 • zaměstnání
 • zaměstnavatel

 

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OU

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány za účelem

 • plnění při zpracování mé přihlášky na seminář pořádaný ČOS
 • plnění smlouvy mé přihlášky na seminář pořádaný ČOS
 • nezbytné pro plnění právních povinností a zájmů z ní vyplývajících

 

Tento souhlas je udělen na dobu trvání poskytování služby a po jejím ukončení na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však tří let, s tím, že mohu kdykoli písemně na adrese Správce požádat o ukončení zpracování uvedeny´ch údajů, vyjma údajů, které Správce musí zpracovávat ze zákonny´ch důvodů po nezbytně nutnou dobu, případně za účelem plnění povinností Správce či příjemce osobních údajů.

 

 • UDĚLENÍ SOUHLASU

Vyplněním a odesláním webového formuláře přihlášky na seminář či jinou akci podobného rázu organizovanou ČOS uděluji svůj vy´slovny´ souhlas se zpracováním OU. Souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce:

 • e-mail: info@orff.cz
 • adresa: Chlebovická 732/16, 199 00 - Praha 9 Letňany.
 1. ZPRACOVÁNÍ OU

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje mohou by´t zpřístupněny také třetím osobám:

 1. Poskytovatel software, aplikací a služeb, kdy bude dodržováno dostatečné zabezpečení.
 2. Případně další poskytovatelé zpracovatelsky´ch softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
 3. Beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:
 • souhlas kdykoliv odvolat
 • požadovat po Správci informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po Správci vy´maz těchto osobních údajů
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 1. KONTAKTY

Veškeré žádosti, stížnosti a podměty můžete zasílat na

e-mail: info@orff.cz

nebo písemně na adrese: Chlebovická 732/16, 199 00 - Praha 9 Letňany.

 

 1. SOUVISEJÍCÍ

Správce prohlašuje, že údaje nejsou předávány do třetích zemí.

V případě poskytnutí pouze částečného souhlasu se zpracováním osobních údajů, tj. nebude poskytnut souhlas se všemi účely zpracování osobních údajů, může by´t služba plněna pouze v rozsahu, ktery´ umožňují poskytnuté údaje.

 

Čl. 4

Souhlas s pořizováním fotografií a dokumentace

 Člen ČOS souhlasí s pořizováním fotografií, audio a videozáznamů ze seminářů a akcí České Orffovy společnosti, z.s. (ČOS) včetně jejich zveřejnění bez uvedení jména na webových stránkách ČOS (www.orff.cz), partnerských organizací a výpomocných digitálních služeb (www.youtube.com aj.). ČOS si vyhrazuje právo používat tyto fotografie ke své propagaci a prezentaci.

 

Čl. 5

Souhlas se zasíláním newsletterů

 

Člen ČOS souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, nabídek a občasných informačních newsletterů České Orffovy společnosti, z.s.

 

 

Schváleno Výkonným výborem ČOS, dne ……

 

 

 

 

 

 

(razítko, podpis)

 

Poslední aktualizace: 31. 12. 2018